Totul pentru vânătoare și turism
+373 (22) 22-55-75
+373 (22)22-55-75

Anunt Audit

5 Mai 2021

Invitaţie de participare

 

Contractant (Beneficiar):    SA CARTUȘ

Denumire contract:   Servicii de auditare financiară

SECŢIUNEA 1. Informaţii despre contractant

 1. Adresa şi contacte: MD-2028, or.Chișinău, str.Mitropolit Gurie Grosu 1, tel.022225575, fax.022737260, e-mail: info@cartus.md;
 2. Coduri de identificare: 1002600041066, nr.TVA 0206513;
 3. Date bancare: IBAN MD53ML000000002251706255, BC ”Moldindconbank” SA, fil.Telecentru, Chișinău

 

SECŢIUNEA 2. Detalii contract:

 1. Tipul contractului: achiziţie servicii;
 2. Contractul implică o achiziţie publică: NU;
 3. Obiectul contractului:
 1. Auditul situațiilor financiare pentru anul 2020 (bilanțul, situația de profit şi pierderi, situaţia fluxurilor de numerar, situația modificărilor capitalului propriu ş.a.), în condiţiile sistemului regulator naţional şi aprecierea stării financiare şi a rezultatelor activităţii Societății pe perioada respectivă;
 2. Notificarea Beneficiarului, prin scrisori şi rapoarte de audit, despre deficiențele identificate pe parcursul auditului și propuneri de soluționare a acestora;
 3. Emiterea recomandărilor la solicitarea în scris sau verbală a Beneficiarului, vizând metodologia şi procedeele contabile şi fiscale;
  1. Clasificare CPV (HG 339 din 26.05.2017): 79212100-4 Servicii de auditare financiară;
  2. Durata contractului: 3 luni, cu păstrarea valabilității, în scopul unor clarificări suplimentare;
  3. Contractul este periodic: NU;
  4. Suma alocată în scopul realizării contractului: 25 000 (Douăzeci și cinci mii lei 00 bani) lei fara TVA;
  5. Preţul contractului: Se va stabili un preţ final, care nu va fi majorat şi nu va fi influențat de factori ordinari, pe întreaga durată a contractului;
  6. Modalitatea de achitare: Se va acorda prioritate ofertelor care vor prevedea achitarea după cum urmează:

pînă la 30% – avans, contra cont de plată, în termen de până la 20 zile calendaristice din data semnării contractului;

suma finală – în termen de până la 20 zile calendaristice după prezentarea Raportului de audit și a facturii fiscale.

 1. Sursa de finanţare: mijloace proprii.
 2. Rezultatele finale conform contractului: Urmează a fi întocmite:
 1. Raportul audit, cu recomandările de rigoare;
 2. Scrisorile de răspuns la solicitările Beneficiarului, inclusiv cele de examinare a diferenţelor de opinie, cu argumentarea păstrării sau excluderii din raportul de audit a opiniilor corespunzătoare.
  1. Clauze contractuale obligatorii: Ofertanţii urmează să propună varianta proprie de contract, conducându-se de cerințele contractuale propuse de către SA Cartuș.

SECŢIUNEA 3. Condiţii de participare

 1. Candidaţi potenţiali: Companii de audit, deţinătoare a licenţei pentru activitatea respectivă, care corespund prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.875 din 22.12.2015;
 2. Setul de documente pentru a fi prezentate de către ofertanţi:
 • Oferta de participare la concurs întocmită pe blancheta cu antet a entității de audit în limba de stat, cu număr și dată de ieșire, cu indicarea denumirii entității de audit și datele de contact;
 • Copia certificatului de înregistrare al entităţii ofertantului;
 • Copia licenţei de activitate.
 • descrierea succintă a activității entității de audit, cu prezentarea experienței auditorilor angajați;
 • numărul misiunilor de audit și tipurile de entități auditate pentru ultima perioadă de gestiune, precum și, după caz, suma pagubelor materiale cauzate acestora;
 • perioada de efectuare a auditului, cu respectarea termenelor indicate de către entitate;
 • termenul de prezentare a scrisorii către persoanele responsabile cu guvernanța și către conducere;
 • termenul de prezentare a raportului auditorului;
 • numărul minim al auditorilor care vor efectua auditul obligatoriu al situațiilor financiare individuale;
 • utilizarea, după caz, a activității expertului, ținînd cont de domeniul de activitate al entității;
 • modul de asigurare a riscului de audit, conform prevederilor art. 26 al Legii nr. 271/2017 privind auditul situațiilor financiare;
 • lipsa relaţiilor de afiliere cu entitatea şi/sau persoanele cu funcţii de răspundere ale entităţii, fondatorul entităţii, cu excepția statului;
 • onorariul de audit;
 • semnătura conducătorului.

 

 1. Moneda utilizată la întocmirea ofertei: MDL;
 2. Perioada minimă de menţinere a valabilităţii ofertei: 30 zile;
 3. Modalitate de prezentare a ofertei: Oferta pe suport de hârtie urmează a fi depusă în plic/colet sigilat, obligatoriu cu scrisoare de înaintare a ofertei în Anticameră, la sediul SA ”Cartuș”, cu înregistrare. Pe plic/colet urmează a fi înscrisă menţiunea: „Licitaţia pentru atribuirea contractului de audit”.
 4. Termen limită pentru primirea ofertelor: 11 mai 2021, ora 12:00.

 

SECŢIUNEA 4. Procedura

SECŢIUNEA 5.  

 1. Tipul procedurii: Licitaţie deschisă;
 2. Criterii de atribuire:
 1. Oferta corespunde cerințelor Regulamentului aprobat prin Hotărîrii Guvernului nr.875 din 22.12.2015;
 2. Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic în limita sumei alocate;
 3. Scrisoare de confirmare a inexistenței restricțiilor impuse de Ministerul Finanțelor, eliberată de Consiliul de supraveghere a Activității de Audit.
  1. Formula de apreciere a poziţiei fiecărei oferte în clasament: Punctaj maximal 100 pct., apreciat după cum urmează:
 1. Preţul ofertei – max. 70% sau 70 pct. pentru cel mai bun preţ, iar celelalte oferte vor fi punctate cu câte 1 pct. mai puţin pentru fiecare punct procentual cu care vor depăşi cel mai bun preţ;
 2. Modalitatea de achitare – max. 10% sau 10 pct.. Ofertele care prevăd modalitatea de achitare identică cu cea propusă conform prezentei invitaţii de participare vor fi apreciate cu punctaj maximal. Ofertele care vor conţine o altă modalitate de achitare vor fi apreciate individual, de către fiecare membru al Consiliului de administrație, ulterior fiind calculată media aritmetică.
 3. Facilitatea altor condiţii contractuale – max. 20% sau 20 pct., aprecierea fiind dată individual, de către fiecare membru al Consiliului de administrație, ulterior fiind calculată media aritmetică. În special, la acest compartiment se referă modalitatea de planificare a auditului şi numărul mai mare de ore-oameni;
  1. Ofertele admise spre examinare: Ofertele depuse până la expirarea termenului limită, înregistrate în cancelaria societății, în plic/colet sigilat.
  2. Condiţii de deschidere a ofertelor:
   •  

Ofertanţii vor fi informaţi ulterior despre data şi ora şedinţei. Ofertele prezentate la concurs vor fi deschise de către Consiliul de Administrație al SA Cartuș.

 

 1. Termen limită de examinare a ofertelor: 17 mai 2021.

 

SECŢIUNEA 6. Informaţii suplimentare

 1. Anunţuri publicate anterior privind acelaşi contract: NU;
 2. Persoane de contact:
 • Referitor la obiectul contractului: Custiuc Maria, contabil-șef SA Cartuș, tel.022225575;
 • Referitor la procedura de atribuire a contractului: 022225575.
  1. Informaţii care pot fi solicitate de către candidaţi:
 • Candidaţii pot solicita informaţii în scris, iar SA Cartuș va examina oportunitatea prezentării acestora şi, în cazul unei decizii pozitive, va publica un anunţ suplimentar prin care va informa toţi potenţialii candidaţi despre disponibilitatea unor alte informaţii decât cele de mai sus.

6.4. Termenii de referință privind selectarea companiei de audit se anexează.

 

 

Elaborat:

 

Vice director general                                                                                         Gorgos Lucian

 

 

 

 

Coordonat:

 

Contabil-șef                                                                                                       Custiuc Maria

ndrei BODEAN

Jurisconsult                                                                                                         Balan Natalia

Viorel ROMAN

 

 

Anexă la Invitaţia de participare la licitație

din 22 aprilie 2021

pentru atribuirea contractului de audit

 

TERMENII DE REFERINŢĂ (TR)

pentru selectarea companiei de audit

 

 1. SCOPUL AUDITULUI
  1. Scopul de bază constă în efectuarea auditului situațiilor financiare ale activităţii SA Cartuș, conform prevederilor Legii nr. 271/2017 privind auditul situațiilor financiare și Standardelor Internaționale de Audit.

1.2. Auditul va include efectuarea testelor asupra corectitudinii şi plenitudinii: politicii de evidenţă contabilă, reflectării informaţiilor în conturile contabile, întocmirii documentelor primare şi registrelor, calculului şi achitării impozitelor şi taxelor, întocmirii situaţiilor financiare, altor aspecte ale ţinerii contabilităţii.

 1. REZULTATELE AUDITULUI
  1. Volumul minimal de informaţii, care poate fi considerat ca rezultat al prestării serviciilor conform prezentului contract va include obligatoriu:

a) Raportul intermediar de audit, care v-a include şi recomandările de rigoare. Raportul intermediar urmează a fi întocmit şi remis Beneficiarului în termen de cel mult patru luni din data încheierii prezentului contract;

b) Raportul final de audit, care va include şi recomandările de rigoare;

c) Scrisorile de răspuns la solicitările Beneficiarului, inclusiv cele de examinare a diferenţelor de opinie, cu argumentarea păstrării sau cu excluderea din rapoartele de audit a opiniilor corespunzătoare.

 1. Conţinutul rapoartelor de audit, atât a celor intermediare, cât şi a celui final, trebuie să corespundă exigenţelor minimale ale sistemului regulator al Republicii Moldova vizând activitatea de audit;
 1. OBLIGAŢIUNILE ŞI RESPONSABILITATEA AUDITORULUI
  1. Auditorul se obligă:
 1. să desemneze un auditor responsabil de misiunea de audit și de relaţia între angajaţii săi, antrenaţi la realizarea prezentului contract, şi angajaţii Beneficiarului;
 2. să implice în procesul de audit specialiştii indicaţi în lista prezentată împreună cu oferta iniţială, conformitate cu condiţiile de prezentare a ofertelor, în temeiul cărora a fost selectat Auditorul, fără a schimba preţul prezentului contract;
 3. să nu modifice componenţa echipei de auditori, cu excepţia cazului în care va fi ajuns la un acord cu Beneficiarul în acest sens. Dacă din unele motive, ce nu depind de Auditor, va fi necesară înlocuirea unui membru al echipei, imediat, se va numi o altă persoană cu calificare echivalentă sau mai bună;
 4. să aplice normele generale de audit prevăzute atât în standardele naţionale, cât şi în cele internaţionale;
 5. să transmită cunoştinţe eficiente personalului Beneficiarului, specialişti în domeniul financiar-contabil, implicaţi la realizarea de către Auditor a obligaţiunilor conform prezentului contract;
 6. să respecte programul de lucru, care va fi elaborat de comun acord cu Beneficiarul;
 7. să garanteze respectarea confidenţialității și secretului profesional, obţinute în timpul efectuării auditului conform prevederilor art.22 al Legii nr. 271/2017 privind auditul situațiilor financiare și a Codului etic al profesioniștilor contabili;
 8. să nu folosească rapoartele Beneficiarului şi rezultatele activităţii sale conform prezentului contract (recomandări, planuri, statistica, note, materiale auxiliare etc.), fără acordul în formă scrisă al Beneficiarului;
  1. Auditorul nu poartă responsabilitate pentru datele incorecte prezentate de către Beneficiar, reprezentanţii Beneficiarului sau angajaţi.
  2. Până la emiterea raportului de audit, Auditorul va prezenta Beneficiarului, în termen de 10 zile calendaristice o scrisoare care include deficiențele pe care auditorul le-a identificat pe parcursul auditului și propuneri de soluționare a acestora.
  3. La elaborarea rapoartelor, Auditorul va lua în considerare comentariile Beneficiarului referitoare la proiectele de rapoarte, dacă comentariile respective vor fi remise Auditorului în termen de cel mult 5 zile calendaristice din momentul prezentării proiectelor de rapoarte.
 1. OBLIGAŢIUNILE ŞI RESPONSABILITATEA BENEFICIARULUI
  1. Beneficiarul se obligă:
 1. să numească reprezentantul responsabil pentru relaţia între angajaţii săi şi echipa Auditorului pentru realizarea prezentului contract;
 2. să prezinte copiile documentelor necesare pentru audit;
 3. să permită Auditorului accesul la documentaţia contabilă şi registrele contabile ale societății şi să asiste la obţinerea informaţiei, analizelor şi evaluărilor necesare în procedura de audit;
 4. să respecte regimul de lucru, elaborat de comun acord cu Auditorul;
 5. să pună la dispoziţia echipei Auditorului un oficiu mobilat şi să ofere membrilor acesteia acces la liniile telefonice locale.
  1. Beneficiarul poartă responsabilitate pentru acurateţea evidenţei contabile şi competenţă în perfectarea rapoartelor financiare care prezintă imaginea reală şi corectă a activităţii.
 1. LIMITĂRI DE LUCRU
  1. Procedurile de control efectuate în legătură cu unele subiecte supuse controlului, implică limitări specifice şi, prin urmare, nu pot fi depistate unele erori existente sau iregularităţi.
  2. Pe lângă aceasta, o eroare nesemnificativă poate să nu influenţeze funcţionarea eficientă a sistemului de control. Opinia auditului se va baza pe informaţia istorică şi validitatea proiectelor sau concluziilor. Însă pentru perioadele viitoare, opinia auditului poate fi bazată şi pe evoluţii/prognoze care nu pot fi anticipate în prezent.
 2. LIMITAREA RESPONSABILITĂŢILOR

Părţile cad în acord privind limitările conform cărora Auditorul poartă toată responsabilitatea pentru servicii, care constituie subiectul prezentului contract după cum urmează:

Toată responsabilitatea Auditorului, a partenerilor şi angajaţilor săi (inclusiv responsabilitatea pentru daune morale), apărută ca rezultat al întreruperii de către Auditor (inclusiv din cauza neglijenţei) a relaţiei cu Beneficiarul în legătură cu serviciile care constituie subiectul prezentului contract, se va limita de suma echivalentă cu preţul prezentului contract.

 1. MODALITATEA DE ACHITARE
  1. Beneficiarul achită, în baza contului de plată/facturii emise de către Auditor, un avans în cuantum de pînă la 30% din suma contractului în termen de 10 zile din data semnării contractului.
  2. În continuare, plata se va efectua în baza procesului-verbal de prestare a serviciilor şi facturii emise de către Auditor.
  3. Procesul-verbal va conţine, obligatoriu, informaţii despre rezultatele prestării serviciilor conform prezentului contract (rapoarte de audit remise, scrisori adresate Beneficiarului cu răspunsuri sau atenţionări vizând denaturările depistate, altele) şi un capitol pentru obiecţiile Beneficiarului.
 2. REGIMUL DE LUCRU AL AUDITORULUI ŞI CONDIŢII DE FOLOSIRE A SPAŢIILOR ŞI ALTOR FACILITĂŢI ACORDATE DE CĂTRE BENEFICIAR
  1. Auditorul va începe activitatea în ziua imediat următoare după semnarea prezentului contract.
  2. În cazul apariţiei circumstanţelor cu caracter obiectiv, care vor împiedica respectarea graficului de lucru, părţile se vor informa reciproc, în scris, despre astfel de circumstanţe apărute şi vor cădea de acord privind amânarea termenilor de executare a lucrărilor conform prezentului contract.
  3. În spaţiile oferite de către Beneficiar, Auditorul va respecta normele sanitare şi antiincendiare, orarul de lucru general stabilit în cadrul entităţii Beneficiarului, despre care Auditorul va fi informat verbal.
 3. CONDIŢII DE REZILIERE ANTICIPATĂ
  1. Beneficiarul poate rezilia unilateral prezentul contract, printr-o notificare în scris a Auditorului, remisă cu 15 zile înainte, în cazul nerespectării de către Auditor a prevederilor prezentului contract şi a prevederilor Legii privind auditul situațiilor financiare, nr. 271 din 15.12.2017;
  2. Auditorul are dreptul să anuleze contractul, cu înştiinţarea în scris a Beneficiarului despre orice situaţie în afara controlului Auditorului, care face imposibilă îndeplinirea de către acesta a obligaţiilor sale conform contractului. După confirmarea în scris de către Beneficiar a situaţiei respective, Auditorul poate anunţa despre anularea contractului, însă cu cel puţin de 15 (cincisprezece) zile înainte de suspendarea lucrărilor conform prezentului contract.

 

 

 

Contabil-șef                                                                                                  Custiuc Maria