Totul pentru vânătoare și turism
+373 (22) 22-55-75
+373 (22)22-55-75

Anunt repetat Audit / Situatii Financiare 2023

4 August 2023

Anunț Repetat/Invitație de participare la concursul privind selectarea entității de audit pentru auditarea situațiilor financiare pentru anul 2023

Contractant (Beneficiar):     SA CARTUȘ

Denumire contract:  Servicii de auditare financiară

SECŢIUNEA 1. Informaţii despre contractant

 1. Adresa şi contacte: MD-2028, or.Chișinău, str.Mitropolit Gurie Grosu 1, tel.022225575, fax.022737260, e-mail: info@cartus.md;
 2. Coduri de identificare: 1002600041066, nr.TVA 0206513;
 3. Date bancare: IBAN MD53ML000000002251706255, BC ”Moldindconbank” SA, fil.Telecentru, Chișinău

 

SECŢIUNEA 2. Detalii contract:

 1. Tipul contractului: achiziţie servicii;
 2. Contractul implică o achiziţie publică: NU;
 3. Obiectul contractului:
 1. Auditul situațiilor financiare pentru anul 2023 (bilanțul, situația de profit şi pierderi, situaţia fluxurilor de numerar, situația modificărilor capitalului propriu ş.a.), în condiţiile sistemului regulator naţional şi aprecierea stării financiare şi a rezultatelor activităţii Societății pe perioada respectivă;
 2. Notificarea Beneficiarului, prin scrisori şi rapoarte de audit, despre deficiențele identificate pe parcursul auditului și propuneri de soluționare a acestora;
 3. Emiterea recomandărilor la solicitarea în scris sau verbală a Beneficiarului, vizând metodologia şi procedeele contabile şi fiscale;
  1. Clasificare CPV (HG 339 din 26.05.2017): 79212100-4 Servicii de auditare financiară;
  2. Durata contractului: 3 luni, cu păstrarea valabilității, în scopul unor clarificări suplimentare;
  3. Contractul este periodic: NU;
  4. Suma alocată în scopul realizării contractului: 42 000 (Patruzeci și două mii lei                        00 bani) lei fără TVA;
  5. Preţul contractului: Se va stabili un preţ final, care nu va fi majorat şi nu va fi influențat de factori ordinari, pe întreaga durată a contractului;
  6. Modalitatea de achitare: Se va acorda prioritate ofertelor care vor prevedea achitarea după cum urmează:

pînă la 30% – avans, contra cont de plată, în termen de până la 20 zile calendaristice din data semnării contractului;

suma finală – în termen de până la 20 zile calendaristice după prezentarea Raportului de audit și a facturii fiscale.

 1. Sursa de finanţare: mijloace proprii.
 2. Rezultatele finale conform contractului: Urmează a fi întocmite:
 1. Raportul audit, cu recomandările de rigoare;
 2. Scrisorile de răspuns la solicitările Beneficiarului, inclusiv cele de examinare a diferenţelor de opinie, cu argumentarea păstrării sau excluderii din raportul de audit a opiniilor corespunzătoare.
  1. Clauze contractuale obligatorii: Ofertanţii urmează să propună varianta proprie de contract, conducându-se de cerințele contractuale propuse de către SA Cartuș.

SECŢIUNEA 3. Condiţii de participare

 1. Candidaţi potenţiali: Companii de audit, deţinătoare a licenţei pentru activitatea respectivă, care corespund prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.875 din 22.12.2015;
 2. Setul de documente pentru a fi prezentate de către ofertanţi:
 • Oferta de participare la concurs întocmită pe blancheta cu antet a entității de audit în limba de stat, cu număr și dată de ieșire, cu indicarea denumirii entității de audit și datele de contact;
 • Copia certificatului de înregistrare al entităţii ofertantului;
 • Copia licenţei de activitate.
 • descrierea succintă a activității entității de audit, cu prezentarea experienței auditorilor angajați;
 • numărul misiunilor de audit și tipurile de entități auditate pentru ultima perioadă de gestiune, precum și, după caz, suma pagubelor materiale cauzate acestora;
 • perioada de efectuare a auditului, cu respectarea termenelor indicate de către entitate;
 • termenul de prezentare a scrisorii către persoanele responsabile cu guvernanța și către conducere;
 • termenul de prezentare a raportului auditorului;
 • numărul minim al auditorilor care vor efectua auditul obligatoriu al situațiilor financiare individuale;
 • utilizarea, după caz, a activității expertului, ținînd cont de domeniul de activitate al entității;
 • modul de asigurare a riscului de audit, conform prevederilor art. 26 al Legii nr. 271/2017 privind auditul situațiilor financiare;
 • lipsa relaţiilor de afiliere cu entitatea şi/sau persoanele cu funcţii de răspundere ale entităţii, fondatorul entităţii, cu excepția statului;
 • onorariul de audit;
 • semnătura conducătorului.
 1. Moneda utilizată la întocmirea ofertei: MDL;
 2. Perioada minimă de menţinere a valabilităţii ofertei: 30 zile;
 3. Modalitate de prezentare a ofertei: Oferta pe suport de hârtie urmează a fi depusă în plic/colet sigilat, obligatoriu cu scrisoare de înaintare a ofertei la sediul SA ”Cartuș”, cu înregistrare. Pe plic/colet urmează a fi înscrisă menţiunea: „Licitaţia pentru atribuirea contractului de audit”.
 4. Termen limită pentru primirea ofertelor: 09 septembrie 2023, ora 12:00.

 

SECŢIUNEA 4. Procedura

SECŢIUNEA 5.  

 1. Tipul procedurii: Licitaţie deschisă;
 2. Criterii de atribuire:
 1. Oferta corespunde cerințelor Regulamentului aprobat prin Hotărîrii Guvernului nr.875 din 22.12.2015;
 2. Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic în limita sumei alocate;
 3. Scrisoare de confirmare a inexistenței restricțiilor impuse de Ministerul Finanțelor, eliberată de Consiliul de supraveghere a Activității de Audit.
  1. Ofertele admise spre examinare: Ofertele depuse până la expirarea termenului limită, înregistrate în cancelaria societății, în plic/colet sigilat.
  2. Condiţii de deschidere a ofertelor:
   • Ofertanţii vor fi informaţi ulterior despre data şi ora şedinţei. Ofertele prezentate la concurs vor fi deschise de către Consiliul Societății S.A. Cartuș.
 1. Termen limită de examinare a ofertelor: 20 septembrie  2023.

 

SECŢIUNEA 6. Informaţii suplimentare

 1. Anunţuri publicate anterior privind acelaşi contract: DA;
 2. Persoane de contact:
 • Referitor la obiectul contractului: Custiuc Maria, contabil-șef SA Cartuș, tel.022225575;
 • Referitor la procedura de atribuire a contractului: 022225575.